Ερμηνευτικό λεξιλόγιο όρων

Στην καρτέλα αυτή μπορείτε να βρείτε ερμηνείεςκαι επεξηγήσεις για τους όρους που εμφανίζονται στα κείμενα του site μας ώστε να είναι πιο εύκολη και κατανοητή η ενημέρωσή σας.

Αυτοσωμικός: Αυτοσωμικό χαρακτηρίζεται οτιδήποτε ( μετάλλαξη, κληρονομικότητα κ.α) προέρχεται από οποιοδήποτε εκτός των ΧΥ χρομοσωμάτων.

Γονίδιο: Η βασική βιολογική μονάδα της κληρονομικότητας η οποία εντοπίζεται σε συγκεκριμμένη θέση στο γονιδίωμα. Αποτελείται από DNA, είναι αυτοαναπαραγούμενο και περιέχει τις βασικές πληροφορίες για την λειτουργία κάθε ζωνανού οργανισμού.

Γονιδίωμα: Το σύνολο των κληρονομικών παραγόντων που περιέχονται στο σε μία σειρά χρωμοσωμάτων.

Γονότυπος: Η συνολική γενετική σύσταση ενός ζωντανού οργανισμού.

Επικρατής τρόπος κληρονομικότητα: Ορίζεται η κληρονομικότητα κατά την οποία η παρουσία ενός μόνο αντιγράφου του γονιδίου στον απόγονο αρκεί για να εκφραστεί. Το αντίστοιχο ομόλογο γονίδιο χαρακτηρίζεται ως υπολοιπόμενο

Ετεροζυγωτία: Η ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών αλληλομόρφων σε ένα γονίδιο

Κληρονομικότητα: Η γενετική μεταβίβαση συγκεκριμένου χαρακτηριστικού από γονέα σε απόγονο.

Μετάλλαξη: Οποιαδήποτε μόνιμη μεταβολή του γενετικού υλικού

Ομοζυγωτία: Η ύπαρξη δύο ταυτόσημων αλληλομόρφων σε ένα γονίδιο

Υπολοιπόμενο τρόπος κληρονομικότητας : Ορίζεται η κληρονομικότητα κατά την οποία το υπεύθυνο γονίδιο  δεν μπορεί να εκφραστεί παρά μόνο αν φέρεται και από τα μέλη του ζεύγους των χρωμοσωμάτων.

Φαινότυπος: Η συνολική σωματική και φυσιολογική σύσταση ενός οργάνισμου όπως αυτή ορίζεται από τον συνδιασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Χρωμόσωμα: Νηματοειδής σχηματισμός του πυρήνα που αποτελείται από γενετικό υλικό και πρωτεΐνες και το οποίο μεταβιβάζει τις γενετικές πληροφορίες από γενιά σε γενιά.

DNA: Δεοξυροβονουκλεϊκό οξύ, είναι το δομικό συστατικό του γενετικού υλικού, φέρει το σύνολο των γεντικών πληροφορίων και αποτελείται από 4 βάσεις, Αδενίνη (Α), Θυμίνη (Τ), Κυτοσίνη (C) κ Γουανίνη (G), η εναλλαγή των οποίων είναι υπεύθυνη για την γεντική ποικιλομορφία.

 

Subscribe to our newsletter